Univerzita Komenského
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY
UNIVERZITA KOMENSKÉHO
 
 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

  INFO - Informacie o MFF UK

  Vyberte si sposob kodovania diakritiky: ASCII ISO 8859-2

  Predchadzajuca stranka | Uvodne menu | Historia | Index


  Fyzika tuhych latok (IS: 64223)

   
   odbor: Fyzika
   specializacia: Fyzika tuhych latok
   
  Gestor: Prof. RNDr. Viktor Bezak, DrSc. 
  
   
   Predmety: Vseobecna fyzika - v rozsahu sylabov povinnych pre odbor fyzika 
        Fyzika tuhych latok 
        Fyzika polovodicov *) 
        Teoria tuhych latok *)
        Fyzika supravodivosti a nizkych teplot *)
  
  *)(Skusa sa jeden predmet podla zamerania diplomovej prace) 
  
  
  -----------------------------------------------------------------------
  
  	Predmet: Fyzika tuhych latok
  	Elektron v periodickom potencialnom poli. Blochove funkcie. Bornove-
  Karmanove podmienky. Brillouinove zony. Metody vypoctu pasmovej struktury 
  tuhych latok. Fermiho energia a Fermiho plocha. Rovnovazna koncentracia 
  nosicov naboja. Elektronove merne teplo. Aproximacia efektivnej hmotnosti. 
  Landauove hladiny. Donorove a akceptorove hladiny. Kmity mriezky v harmonickej 
  aproximacii. Normalne suradnice. Fonony. Disperzne vztahy pre frekvenciu. 
  Merne teplo krystalickej mriezky. Interakcia elektronov s fononmi. Opticke 
  prechody. Povrchove stavy. Boltzmannova kineticka rovnica. Aproximacia 
  relaxacneho casu. Elektricka vodivost kovov a polovodicov. Hallov jav. 
  Termoelektricke javy. Tepelna vodivost. Supravodivost.
  	Klasicka a kvantova teoria diamagnetizmu. Langevinova teoria 
  paramagnetizmu. Brillouinova funkcia. Paramagnetizmus krystalickych latok. 
  Elektronova paramagneticka rezonancia. Weissova teoria feromagnetizmu. 
  Vysvetlenie molekularneho pola. Vymenna elektrostaticka interakcia. 
  Heisenbergov model feromagnetika.
  	Mechanicke vlastnosti kovov a zliatin. Plasticka
  deformacia, sklz, dvojcatenie,tecenie, lom. Unava materialov.
  	Difuzia. Nukleacia, tuhnutie.Dielektricke vlastnosti latok. Polarizacia 
  dielektrika.
  	Struktura pevnych latok. Latky krystalicke a amorfne, monokrystalicke a 
  polykrystalicke, idealny a realny krystal. Translacna symetria, Millerove 
  indexy. Krystalograficke sustavy, Bravaisove mriezky.	Struktury s tesnym
  usporiadanim. Strukturalne typy: Cu, NaCl, CaCl2, ZnS, CaF2, struktura typu 
  diamantu. Roentgenova strukturna analyza. 
  Vazbove sily a tepelne vlastnosti latok. Kovalentna,
  ionova a kovova vazba. Van der Waalsove sily. Vazobna energia v ionovych 
  krystaloch. Klasicky a Einsteinov model specifickeho tepla a mriezky. Kmity a 
  vlny jednorozmernej jedno a dvoj atomovej mriezke. Debyeova teoria 
  specifickeho tepla mriezky. Vedenie tepla.
  	Poruchy v realnych krystaloch. Klasifikacia poruch, Schottkyho a 
  Frenkelove poruchy - rovnovazna koncentracia, difuzia a ionova vodivost. 
  Primesne atomy, plytke a hlboke primesi, nabojova kompenzacia. Hranove a 
  zavitove dislokacie, hranice zrn.
  	Teoria elektrickej vodivosti polovodicov. Rozdelenie latok podla 
  vodivosti. Polovodice a ich rozdelenie do skupin podla struktury. 
  Jednorozmerny model pohybu elektronu v periodickom potenciali. Stavy primesi, 
  donory a akceptory. Statistika elektronov a dier vo valencnom a vodivostnom 
  pase, hustota stavov. Fermiho-Diracova rozdelovacia funkcia. Zavislost Fermiho 
  hladiny od koncentracie primesi a od teploty. Brillouinove zony. Pohyb 
  elektronov a dier pri posobeni elektrickeho pola, efektivna hmotnost. 
  Struktura energetickych pasov Ge, Si, a GaAs. Primesne pasy. Mechanizmy 
  rozptylu nosicov naboja, zavislost ich pohyblivosti od teploty. Hallov jav.
  	Injekcia, generacia a rekombinacia nerovnovaznych nosicov naboja. 
  Difuzia a drift nerovnovaznych nosicov. Einsteinov vztah. Kinetika 
  rekombinacnych dejov, vplyv pasci, povrchova rekombinacia.
  	Kontaktne javy v polovodicoch. Kontakt kov-polovodic a PN prechod. 
  Teoria usmernovania na kontakte kov-polovodic a PN prechode. Povrchove javy v 
  polovodicoch.
  	Opticke	vlastnosti polovodicov. Opticke absorpcne
  spektrum a jeho interpretacia. Priame a nepriame prechody. Mechanizmy 
  absorpcie svetla. Luminiscencia. Spontanna a stimulovana emisia. Vnutorny 
  fotoelektricky jav.Fotovodivost. Fotoelektricke napatie na PN prechode.
  
  	Predmet: Fyzika polovodicov *)
  	Vyroba a rafinacia polovodicovych materialov, najma Ge a Si. Smerove 
  chladenie a zonova rafinacia. Vyrobamonokrystalov Czochralskeho metodou, 
  dotovanie primesami. Epitaxne vrstvy. Metody vytvarania PN prechodov. 
  Vytvaranie ohmickych kontaktov. Fotolitografia, planarna technologia, 
  pasivacia a puzdrenie suciastok.
  	Termistory. Hallove generatory. Magnetodiody. Gunnove diody. Hrotove 
  diody. Detekcne a zmiesavacie diody pre cm vlny. Diody s privarenym hrotom. Ge 
  a Si diody s plosnym PN prechodom ( vykonove ). Zenerove diody. Tunelove 
  diody. Varikapy a varaktory. Fotodiody a slnecne clanky.Luminiscencne diody a 
  polovodicove lasery. Termoelektricke clanky a generatory. Schottkyho bariera. 
  Schottkyho diody. 
  Hrotove tranzistory. Princip cinnosti plosneho tranzistora.Tranzistory 
  zliatinove, difuzne, planarne epitaxne, mesa. Zakladne zapojenia a staticke
   charakteristiky tranzistora. Tranzistor ako stvorpol, hybridne parametre. 
  Tranzistor ako zosiloovac. Stabilizacia pracovneho bodu. Fototranzistory. 
  Struktura MIS. Tranzistory riadene elektrickym polom ( MOS, TFT, JFET ) a ich 
  vyuzitie. Tyristory, diaky a triaky a ich vyuzitie. Fototyristory. Integrovane
  obvody, rozdelenie a pouzitie. Monoliticke integrovane obvody ( MIO ). Odpory, 
  kondenzatory, diody a bipolarne tranzistory v MIO. Tranzistory typu MIS v MIO.
  
  
  	Predmet: Teoria tuhych latok *)
  	
  	Druhe kvantovanie. Komutacne a antikomutacne pravidla pre bozonove a 
  fermionove kreacne a anihilacne operatory. 
  Rovnovazna matica hustoty. Kanonicka matica hustoty.
  Grand-kanonicky subor. Zakladna idea teorie linearnej odozvy. Kubova formula.
  Reprezentacia kanonickej matice hustoty Feynmanovym drahovym integralom. 
  Harmonicky oscilator v teorii drahovych integralov.
  	Fokkerova - Planckova dynamika. Podobnost s kvantovou mechanikou.
  	Aproximacie kvantovej teorie mnohych castic.Hartreeho - Fockova 
  aproximacia. Thomasovo - Fermiho priblizenie.
  	Zakladne idey Onsagerovej teorie nevratnych procesov. Vypocet produkcie 
  entropie.
  
  
  
  
  Predmet: Fyzika supravodivosti a nizkych teplot *)
  	Zakladne vlastnosti supravodicov prveho a druhehodruhu. Rovnica bratov 
  Londonovcov. Energeticka medzera v supravodicoch. Zakladne predpoklady BCS 
  teorie. Josephsonove javy a ich vyuitie. VTS - zakladna charakteristika. VTS 
  typu 1 2 3 a ine. Vlastnosti VTS pevnych a tenkych vrstiev. DC - magnetronove 
  naprasovanie, zakladna charakteristika.Modifikovanie kritickych parametrov 
  VTS. Vplyv defektov na vlastnosti VTS. Porovnanie klasickych supravodicov a 
  VTS z hladiska Tc, koherencnej dlzky, priestorovej anizotropie, hranice zan, 
  slabych spojov, kritickych prudovych hustot. Vplyv struktury na vlastnosti 
  VTS.
  
  

  Datum poslednej aktualizacie tohto dokumentu: 28.4.99.
  Posledna aktualizacia udajov v systeme: 091006-V393.  Poznámky a komentáre: WEBmaster@fmph.uniba.sk