1-FYZ-110 Mechanika

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.

Forma a rozsah výučby: Kurz - 6

Semester: 1.

Počet kreditov: 7

Priebežné hodnotenie: test, samostatná práca

Záverečné hodnotenie: skúška

Cieľ predmetu: Aktívne zvládnuť základné pojmy a metódy mechaniky ale aj vektorového počtu a matematickej analýzy (na úrovni primeranej 1. semestru).

Stručná osnova predmetu:

Základné fyzikálne veličiny. Rýchlosť, zrýchlenie, postupný pohyb, centrálne pohyby. Newtonove dynamické zákony, sila, hybnosť. Riešenie pohybovej rovnice. Pohyb v odporujúcom prostredí. Inerciálne a neinerciálne súradné sústavy. Coriolisova a odstredivá sila. Gravitacné pole, Keplerove zákony. Prvá a druhá kozmická rýchlosť. Zákony zachovania, práca, kinetická a potenciálna energia. Moment hybnosti. Kmity a vlny, voľné, tlmené a vynútené kmity, rezonancia. Viazané oscilátory. Postupné vlny a stojaté vlny. Interferencia, fázová a grupová rýchlosť. Mechanika dokonale tuhého telesa. Ťažisko, moment zotrvačnosti, Steinerova veta. Rotačný pohyb. Precesný pohyb. Deformácia tuhých látok, Hookov zákon, moduly pružnosti. Hydrodynamika, rovnica hydrostatickej rovnováhy, Eulerova rovnica, rovnica kontinuity, Bernoulliho rovnica.

Literatúra:

Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika, část 1 - Mechanika. VUTIUM/PROMETEUS, Brno 2003

Feynmanove prednášky z fyziky 1. ALFA, Bratislava 1980

Veis Š., Maďar J., Martišovitš V.: Všeobecná fyzika I, Mechanika a molekulová fyzika. ALFA Bratislava / SNTL Praha 1978

Kittel Ch., Knight W. D., Ruderman M. A.: Mechanics. Berkeley Physics Course, vol.1. McGraw-Hill 1965

Hajko, V. a kol.: Fyzika v príkladoch. ALFA, Bratislava 1988 (6. vydanie)

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský