1-FYZ-155 Molekulová fyzika

RNDr. Mário Janda, PhD., doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD.

Forma a rozsah výučby: Kurz - 2

Semester: 1.

Počet kreditov: 3

Záverečné hodnotenie: skúška

Cieľ predmetu: Základné poznatky o molekulovej stavbe hmoty a o dôsledkoch na makroskopické vlastnosti plynov a kvapalín. Základy termodynamiky.

Stručná osnova predmetu:

Vysvetlenie fyzikálnych javov na základe pohybu molekúl. Počet nárazov, ktoré vykonajú molekuly na stenu nádoby za jednotku času. Tlak ideálneho plynu. Maxwellovo rozdelenie rýchlostí molekúl ideálneho plynu. Základné zákony ideálneho plynu, pojem teploty a plynový teplomer. Stavová rovnica ideálneho plynu. Boltzmannov zákon. Hmotnosť atomov a základné konštanty. Ekvipartičná teoréma. Frekvencia zrážok medzi molekulami a stredná voľná dráha molekúl. Fluktuácie a Brownov pohyb. Základné pojmy termodynamiky. Prvá termodynamická veta. Termodynamická rovnováha, vratné a nevratné procesy. Tepelná kapacita a merné teplá. Stavové zmeny. Tepelné stroje a Carnotov cyklus. Druhá termodynamická veta a absútna termodynamická stupnica teploty. Entropia a termodynamické funkcie. Prenosové javy - vedenie tepla, tepelná vodivosť plynov, vnútorné trenie a difúzia plynov. Reálne plyny a ich stavové rovnice. Kritický bod a kritické parametre. Skvapalňovanie plynov. Prúdenie plynov a kvapalín. Kvapaliny a ich vlastnosti. Povrchové napätie a javy na rozhraní troch skupenstiev. Fázové prechody.

Literatúra:

Feynman R. P., Leighton R. B., Sands M.: Feynmanove prednášky z fyziky 1, ALFA, Bratislava 1980.

Veis Š., Maďar J., Martišovitš V.: Všeobecná fyzika 1, Mechanika a molekulová fyzika, ALFA, Bratislava 1978.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský