1-FYZ-260 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)

Mgr. Tomáš Roch, Dr.

Forma a rozsah výučby: Laboratórne cvičenie - 3

Semester: 3.

Počet kreditov: 4

Cieľ predmetu: Registrácia a spracovanie dát aj počítačom, meranie elektrických a magnetických veličín, fyzikálna interpretácia spracovaných výsledkov.

Stručná osnova predmetu:

Meranie EMN a Ri el. zdrojov - kompenzačné metódy; elektrické vlastnosti látok, elektrická permitivita - elektrické mostíky; mapovanie elektrických polí - elektrolytická vaňa; mapovanie magnetických polí - vzdušné cievky; elektromagnetická indukcia - transformátor; elektrické RLC kmity - prechodový RLC jav, sériový a paralelný RLC obvod; polovodičové prvky (polovodič, dióda, tranzistor) - ich fyzikálne vlastnosti; magnetické vlastnosti látok - hysterézne slučky, permeabilta látok, separácia magnetických strát; elektrický prúd vo vákuu a v plynoch - termoemisia, 3/2 zákon, ionizačná doba samostatného výboja. Registrácia dát sa robí aj A/D prevodníkmi a spracovanie merania počítačmi, pri niektorých úlohách sa zohľadňuje negatívny vplyv prístrojov na skúmaný jav.

Literatúra:

J. Pavlík: Fyzikálne praktikum II, návody

A. Tirpák: Elektrina a magnetizmus, učebnica,

P. Čičmanec: Elektrina a magnetizmus, učebnica

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský