1-FYZ-520 Meteorologické prístroje a pozorovacie metódy

RNDr. Ján Hrvož, CSc.

Forma a rozsah výučby: Cvičenie - 2

Semester: 6.

Počet kreditov: 3

Ciež predmetu: Vysvetli princíp a činnos základných meteorologických prístrojov a oboznámi poslucháčov s metódami merania a pozorovania meteorologických prvkov na základných klimatologických staniciach.

Stručná osnova predmetu:

Prístroje na meranie teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu. Prístroje na meranie smeru a rýchlosti vetra. Radiačné prístroje. Zrážkomerné prístroje. Meranie schladzovania a slnečného svitu. Meranie výparu. Pozorovanie oblakov, oblačnosti, hmly a dymna. Meteory. Historický vývoj meteorologických meraní a pozorovaní.

Literatúra:

Slabá, N.: Návod pre pozorovatežov meteorologických staníc ČSSR. HMÚ Bratislava, Bratislava, 1976, 224s.

Gorodeckij, O.A., Guražnik, I.I., Larin, V.V.: Meteorologija, metody i techničeskije sredstva nabžudenij. Gidrometeoizdat, Leningrad, 1984, 328s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský