1-FYZ-802 Optika a videnie

RNDr. Dagmar Senderáková, CSc.

Forma a rozsah výučby: Prednáška - 2

Semester: 5.

Počet kreditov: 3

Priebežné hodnotenie: účasť a spracovanie a prezentovanie relevantnej témy

Cieľ predmetu: Cieľom je v náväznosti na históriu poukázať na mnohé zaujímavé stretnutia s optikou v každodennom živote a všimnúť si ich fyzikálnu podstatu. Prednáška poskytne všeobecný prehľad pre záujemcov bez ohľadu na ich ďalšie smerovanie v štúdiu. Môže však byť aj impulzom pre záujem o pokračovanie štúdia modernej optiky v rámci zamerania Optika a lasery.

Stručná osnova predmetu:

Oko človeka - zloženie, fyzikálne a optické vlastnosti, rôzne aspekty procesu videnia, farebné videnie, denné a nočné videnie, binokulárne a stereoskopické videnie, optické klamy, stereogramy, osobitosti u živočíchov

Optické javy v prírode - lom svetla v atmosfére, zdanlivá zmena rozmerov nebeských telies, dúha, fatamorgána, halo, aureoly, ...

Prítomnosť optiky všade - čítanie čiarových kódov, záznamové médiá, optické vlákna,...

Literatúra:

Štrba A.: Všeobecná fyzika III, Alfa, Bratislava 1979

poznámka:

literatúra pre nevyhnutný fyzikálny základ bude k dispozícii elektronicky

časopisecká literatúra (JMO a iné, sprístupňované priebežne prednášajúcim)

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský