English

Rigorózne konanie

Zákon č. 131/2002 Z.z o vysokých školách umožňuje absolventom magisterského štúdia odborov učiteľstvo akademických predmetov, fyzika, matematika, aplikovaná matematika, štatistika a informatika uchádzať sa o udelenie akademického titulu doktor prírodných vied (RNDr.), resp. doktor pedagogiky (PaedDr.). Tento titul udeľuje vysoká škola po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky a obhájení rigoróznej práce.

Právo konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác priznalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v odboroch: učiteľstvo akademických predmetov (v študijných programoch učiteľstvo matematiky, fyziky a informatiky), fyzika, matematika, aplikovaná matematika, štatistika a informatika.
Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky agenda rigorózneho konania administratívne patrí na študijné oddelenie.

Kontakt:
Mgr. Beata Svitková
študijné oddelenie, miestnosť č. 06
telefón: 02/602 95 479
e-mail: svitkova(at)fmph.uniba.sk


Prihláška na rigoróznu skúšku

Rigorózne konanie na FMFI "v kocke"

Termíny podávania prihlášky:

  • do 31. marca (prihlasovanie na rigorózne konanie v jesennom termíne – november)
  • do 31. októbra (prihlasovanie na rigorózne konanie v jarnom termíne – marec)

Prihlášky podané v inom termíne sa posudzujú ako prihlášky podané k najbližšiemu nasledujúcemu stanovenému termínu.


Poplatok na úhradu nákladov spojených so zabezpečením rigorózneho konania

  • rigorózne konanie v slovenskom a českom jazyku: 400 eur
  • rigorózne konanie v inom jazyku: podľa zmluvy

Platba sa realizuje po výzve na číslo účtu:
Štátna pokladnica 7000138298/8180, variabilný symbol 500

Uhradenie stanoveného poplatku a predloženie dokladu o zaplatení referentke pre rigorózne konanie je podmienkou na začatie tohto konania na fakulte.


Poplatok na úhradu nákladov spojených so zabezpečením vydania diplomu
Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky dostane uchádzač z rektorátu UK výzvu na uhradenie nákladov spojených so zabezpečením vydania diplomu o priznaní akademického titulu a o termíne promócie. Výšku poplatku stanovuje Vnútorný predpis UK č. 14/2012.


Zásady rigorózneho konania na FMFI