Didaktika

 

Monika Gujberová

Cena dekana

Celoštátne kolo

 

Prostredie pre vyučovanie kombinatoriky pre základné školy

V mojej práci sa sústreďujem na vyučovanie kombinatoriky na základných školách a vytvorenie vhodného prostredia pre tento účel. Túto tému som si vybrala preto, lebo žiaci majú často problém s kombinatorikou a počas štúdií som sa ešte nestretla so softvérom, ktorý by sa zaoberal touto tematikou. Cieľom mojej práce je vytvoriť softvér pre vyučovanie kombinatoriky na základných školách, ktorý by mohol pomôcť žiakom uvedomiť si, aké dôležité je systematicky postupovať pri hľadaní všetkých možností, pri riešení kombinatorických úloh. Poskytnúť učiteľom pomôcku pre vyučovania kombinatoriky. Môj program bude obsahovať niekoľko úloh s kombinatorickou tematikou. Námety na jednotlivé zadania čerpám z učebníc pre základné školy.

Kľúčové slová: Učebné osnovy. Edukačný softvér. Úlohy. Pozorovanie.

PaedDr. Daniela Bezáková

 

Martin Horňanský

Laureát ŠVK

Celoštátne kolo

 

Sprístupňovanie matematiky nevidiacim prostredníctvom editora Lambda

Táto práca sa zaoberá možnosťami a limitmi prístupu nevidiacich študentov k bežným literárnym a obzvlášť matematickým textom a analyzuje viaceré nástroje a zápisy používané nevidiacimi pri práci s matematikou. Prvá časť práce ďalej poukazuje na špecifiká práce nevidiacich s matematickými textami za pomoci asistenčných technológií a informuje o charakteristikách matematického editora Lambda (vytvoreného špeciálne pre nevidiacich). V druhej časti práce sa delíme o skúsenosti z lokalizácie editora Lambda do slovenského jazyka a zmieňujeme sa aj o kurzoch organizovaných pre nevidiacich študentov a ich pedagógov s cieľom oboznámenia ich s týmto editorom a zefektívnenia ich práce s matematikou. Kľúčové slová: Študent so zrakovým postihnutím, nevidiaci, Braillovo písmo, matematika pre nevidiacich, prístupnosť, lineárne zápisy, asistenčné technológie, editor Lambda.

PaedDr. Iveta Kohanová, PhD.

 

Anita Krommerová

Cena dekana

Celoštátne kolo

 

Matematika a edukačný softvér pre predškolákov

Rodičia a vychovávatelia predškolských detí sú častokrát konfrontovaní s otázkou prístupu k počítačom a počítačovým hrám. Riešenia tejto otázky sa rôznia, no s počítačom a digitálnymi technológiami sa v súčasnosti stretá veľké množstvo detí. Vzrastá potreba kvalitného pedagogického softvéru, ktorý by deti motivoval k objavovaniu a skúmaniu namiesto konzumácie pripravených scenárov. V článku popisujem skúsenosti z prieskumu a vývoj vlastného softvéru.

Mgr. Janka Pekárová

 

Ružena Kuľhová

Cena dekana

Celoštátne kolo

 

Finančná matematika na SŠ s využitím IKT

Cieľom práce bolo vytvorenie a pilotáž alternatívnych učebných materiálov a pracovných listov z finančnej matematiky s využitím IKT. Práca obsahuje 3 hlavné časti. Prvá časť má slúžiť ako pomôcka pre učiteľov matematiky na stredných školách k tematickému celku finančná matematika. Obsahuje príklady k témam ako je úrokovanie, pôžičky, lízing a hypotéka. Druhá časť opisuje využitie grafických kalkulátorov vo vyučovaní finančnej matematiky na stredných školách. V tretej časti je opis experimentu, ktorý sa uskutočnil na strednej škole. Študenti počas výučby témy finančná matematika dostali pracovné listy, ktoré vypracovávali s použitím grafických kalkulátorov TI-83.

Kľúčové slová: finančná matematika, úrokovanie, lízing, hypotéka, pôžičky, IKT, grafické kalkulátory.

Paedr. Lilla Koreňová, PhD.

 

Renáta Majerová

 

Prístupnosť informácií na školských webových stránkach

Cieľom mojej bakalárskej práce je získanie prehľadu z oblasti prístupnosti webových stránok, používanie vhodných značiek pri písaní HTML kódu a ohodnotenie 10 náhodne vybraných školských webových stránok gymnázií. V samotnom porovnaní sa budem zameriavať najmä na dodržiavanie všetkých náležitostí pri tvorbe webových stránok dostupných širokej verejnosti. Súčasťou tejto bakalárskej práce bude aj poukázanie na veľmi časté chyby pri vytváraní stránok.

RNDr. Ľudmila Jašková

 

Karolina Mayerová

Laureát ŠVK

 

Matematický softvér pre 1. ročník ZŠ

Softvér môže slúžiť ako doplnková pomôcka pre učiteľov buď na oživenie hodiny alebo zopakovanie učiva. Je zameraný na sčítavanie, odčítavanie a porovnávanie do 10.

PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.

 

Lenka Molitorisová

Laureát ŠVK

Cena literárneho fondu

Celoštátne kolo

 

Metódy vyučovania tematického celku záporné čísla

V práci sa zaoberáme rôznymi metódami vyučovania záporných čísel v základných školách a prinášame rôzne nápady, ktoré sa dajú využiť pri vyučovaní záporných čísel. Práca je rozdelená do troch kapitol. V prvej kapitole sa venujeme historickému vývoju pojmu záporné číslo, ako aj súčasnému chápaniu tohto pojmu, taktiež sa pozornosť sústredí na konštruktivistický prístup k vyučovaniu matematiky. Druhá kapitola približuje modely záporných čísel použité v učebniciach a predstavuje ďalšie možnosti využiteľné pri vyučovaní záporných čísel, ako sú napríklad didaktické hry alebo technológie vo vyučovaní. Experimentom a jeho vyhodnotením sa zaoberá tretia kapitola. Kľúčové slová: záporné číslo, matematika, vyučovanie, žiak, učiteľ, modely záporných čísel, konštruktivizmus

PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.

 

Tomáš Zemančík

Laureát ŠVK

Celoštátne kolo

 

Niektoré aspekty vyučovania goniometrie na stredných školách s využitím grafických kalkulačiek

Hlavnou témou tejto práce je zmapovanie pedagogických dokumentov. Preskúmanie učiva okruhu goniometrických funkcií v týchto dokumentoch. Následne nájdenie vhodných častí tohto učiva na vyučovanie za pomoci grafickej kalkulačky a vytvorenie pracovných listov k danej problematike, ktoré žiakom pomôžu pri riešení zadaných úloh a budú ich viesť pri práci s grafickou kalkulačkou. Súčasťou práce je aj pilotáž na hodinách so žiakmi a jej vyhodnotenie, ako aj vyhodnotenie dotazníka. Kľúčové slová: goniometrická funkcia, grafická kalkulačka, pracovný list, graf funkcie.

PaedDr. Lilla Koreňová PhD.