Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium na FMFI UK sa riadi Vnútorným predpisom UK č. 5/2014  - Študijný poriadok UK

  • Doktorandský študijný program (ďalej len "doktorandské štúdium") je študijný program tretieho stupňa. Jeho cieľom je pripraviť doktoranda na samostatnú vedeckovýskumnú prácu získaním ucelených teoretických vedomostí a zvládnutím metodiky vedeckej práce a poskytnúť doktorandovi najvyšší stupeň vysokoškolského vzdelania v príslušnom vednom odbore.
  • Doktorandské štúdium na FMFI UK upravuje zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, Vnútorný predpis č. 5/2014 - Študijný poriadok UK a Študijný a skúšobný poriadok FMFI UK.
  • Ministerstvo školstva SR priznalo Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK právo konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodnosti PhD. v 19 študijných odboroch (charakteristiky študijných programov).
  • Poradnými orgánmi dekana pre oblasť doktorandského štúdia sú Rady doktorandského štúdia (pre matematiku, fyziku a informatiku). Rozhodujúce právomoci v odborných otázkach doktorandského štúdia má v každom študijnom odbore odborová komisia, ktorú zriaďujú všetky školiace pracoviská na Slovensku majúce akreditáciu pre doktorandské štúdium v danom študijnom odbore (samostatne, resp. spoločnú).
  • Doktorandské štúdium na FMFI UK administratívne zabezpečuje v rámci Dekanátu FMFI UK Referát doktorandského štúdia. Jeho činnosť riadi prodekan pre postgraduálne štúdium. Styk doktorandov s dekanom, prodekanom, Radami doktorandského štúdia a s odborovými komisiami, najmä podávanie rôznych žiadostí, sa uskutočňuje prostredníctvom referátu doktorandského štúdia.

 

Priebeh doktorandského štúdia na FMFI UK