Doktorandské štúdium

Spoločné ustanovenia

(1) Termín podania prihlášok je do 30. apríla 2016. 

(2) Výška  čiastočnej úhrady  nákladov spojených s prijímacím konaním pre uchádzačov je 33 €. Uchádzači pošlú fakulte potvrdenie o úhrade tejto sumy spolu s prihláškou. 

Viac informácií nájdete na stránkach Doktoranského štúdia.

 

Prijímacie skúšky

(1) Prijímacie pohovory sa uskutočnia v troch sekciách (matematika, fyzika, informatika). Budú pozostávať z dvoch častí, písomnej a ústnej.

(2) Písomná časť skúšky spočíva v riešení príkladov.

(3) Ústna časť skúšky prebieha pred prijímacou komisiou za účasti potenciálneho školiteľa. Pozostáva z diskusie týkajúcej sa rámcového projektu k téme dizertačnej práce a z komplexného zhodnotenia profilu uchádzača (účasť uchádzača na ŠVK, na vedeckých podujatiach doma a v zahraničí, publikačná činnosť, úroveň diplomovej práce a študijné výsledky uchádzača dosiahnuté počas magisterského štúdia; body za vybrané hodnotené činnosti sú v Tabuľke 4.

(4) Poradie úspešnosti uchádzačov v rámci sekcie bude určené na základe súčtu bodov z písomnej časti a bodov za vyššie ústnu časť skúšky podľa odseku (3).

Tabuľka 4. Doktorandské štúdium

No

Aktivita

Počet bodov

1

Víťaz celoštátneho kola ŠVK

3

2

Účastník celoštátneho kola ŠVK

2

3

Laureát  alebo víťaz fakultného kola ŠVK

2

4

Prezentácia práce vo fakultnom kole ŠVK

1

5

Článok opublikovaný alebo prijatý k opublikovaniu v karentovanom časopise

3

6

Článok opublikovaný alebo prijatý k opublikovaniu v nekarentovanom odbornom časopise

2

7

Prednesenie príspevku na medzinárodnom vedeckom podujatí

2

8

Prednesenie príspevku na domácom vedeckom podujatí

1

9

Hodnotenie diplomovej práce známkou A alebo B

1

10

Hodnotenie úspešnosti celého magisterského štúdia (prospel s vyznamenaním = 1 bod)

1