Didaktika matematiky a fyziky

Veronika Bejdová, Jozef Dropčo
Laureát ŠVK

Matematika predškoláka

Ivona Demčáková

Laureát ŠVK

Žiacke experimenty s jednoduchými pomôckami

Bianka Gergeľová

Cena dekana
Celoštátne kolo

Komplexný materiál ku skupinovému vyučovaniu fyziky

Jana Horváthová
Laureát ŠVK
Cena literárneho fondu

Hra „Klimatické zmeny – reportér“

Martin Janáč

Cena dekana
Celoštátne kolo

Spracovanie údajov v didaktike matematiky pomocou programu C.H.I.C.

Peter Jančár

Cena dekana

Celoštátne kolo

Návrh školského tlakomera a jeho využitia vo vyučovaní

Daniel Kováč

Laureát ŠVK

Využitie medzipredmetových vzťahov pri vyučovaní fyziky

Anna Matfiaková

Laureát ŠVK
Celoštátne kolo

Využívanie aktivizujúcich metód v matematickej edukácii

Zuzana Molčanová
Laureát ŠVK

Návrh hodnotenia žiackej práce so simuláciou

Diana Odrobináková
Laureát ŠVK

Galtonova doska - zariadenie demonštrujúce náhodnosť

Monika Porkertová
Laureát ŠVK

Vedia žiaci definovať  a správne použiť Pytagorovu vetu a Trojuholníkovú nerovnosť?