Podpora študentov zo zdravotným postihnutím

Koordinátor pre študentov so zdravotným postihnutím:
PaedDr. Elena Mendelová, CSc.
e-mail: mendelova(at)fmph.uniba.sk
tel. 02/654 24 862, 02/602 95 166
Pavilón informatiky I/40

Bližšie informácie sú na webovej stránke Podporného centra pre zrakovo postihnutých študentov: www.cezap.sk.