Podpora študentov zo špecifickými potrebami

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:
PaedDr. Elena Mendelová, CSc.
e-mail: mendelova(at)fmph.uniba.sk
tel. 02/654 24 862, 02/602 95 166
Pavilón informatiky I/40


Dňa 15.10.2014 vstúpila do platnosti Smernica rektora UK v Bratislave  k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami, ktorí  sa na jej základe môžu uchádzať o podporu v štúdiu (ubytovanie, primerané úpravy štúdia, štipendium ...)

Podmienkou je registrácia a odovzdanie požadovaných formulárov. 

Stručné definovanie špecifických potrieb, primeraných úprav, podporných služieb a postupnosť pri podávaní žiadostí (výňatok zo smernice)

Prílohy a formuláre:

Príloha č. 1  Primerané úpravy a podporné služby  pre študentov UK so špecifickými  potrebami v závislosti od charakteru ich špecifických potrieb

Príloha č. 2  Potvrdenie o zdravotnom znevýhodnení

Príloha č. 3 Potvrdenie o poruchách učenia

Príloha č. 4  Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické potreby

Príloha č. 5  Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb

Príloha č. 6  Žiadosť o primerané úpravy a podporné služby

Príloha č. 7  Rozhodnutie o zaradení do evidencie študentov so špecifickými potrebami a priznaní primeraných úprav a podporných služieb

Príloha č. 8  Vyhlásenie

Vyplnené formuláre s povinnými prílohami je potrebné doručiť na študijné oddelenie FMFI UK. Bez požadovaných lekárskych potvrdení a odborných posudkov vaša žiadosť o zaradenie do evidencie nebude spracovaná. Prosím zasielajte všetky požadované materiály naraz.

Kontaktné údaje:
Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
Mlynská dolina, FMFI UK, 02/602 951 66, 602 955 73
mendelova(at)fmph.uniba.sk 

Je vhodné kontaktovať centrum podpory najskôr mailom.