KATEDRA TEORETICKEJ FYZIKY A DIDAKTIKY FYZIKY (KTFDF)

842 48 Bratislava 4, Mlynská dolina - pavilón F1 a F2

webová stránka katedry

 

 

 

 

Vedúci katedry:

doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.

F2 146

762, 663

 

Zástupca vedúceho katedry:

doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

F1 165

661

 

Tajomník katedry:

doc. RNDr. Marián Fecko, PhD.

F2 107

664

 

Tajomník pre IT:

RNDr. Eduard Masár, CSc.

F2 134

394

 

Sekretariát:

Jolana Rovnianková

F1 166

661

65425865


Oddelenie teoretickej fyziky

Vedúci oddelenia:

doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.

F2 146

762, 663

 

Učitelia:

doc. RNDr. Vladimír Balek, CSc.

F2 105

658

 

doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.

F2 146

762, 663

 

doc. RNDr. Vladimír Černý, PhD.

F2 137

397

 

prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc.

F2 104

657

 

doc. RNDr. Marián Fecko, PhD.

F2 107

664

 

doc. RNDr. Roman Lietava, CSc.

F2 135

653

 

doc. RNDr. Martin Mojžiš, PhD.

F2 133

641

 

prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc.

F2 106

579, 663

 

doc. RNDr. Pavol Ševera, PhD.

F2 135

653

 

Mgr. Juraj Tekel, PhD.

F2 136

653

 

Vedeckí pracovníci:

Mgr. Denis Kochan, PhD.

F2 145

460

 

RNDr. Eduard Masár, CSc.

F2 134

394

 


Oddelenie didaktiky fyziky

Vedúci oddelenia:

doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

F1 165

661

 

Učitelia:

doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

F1 165

661

 

PaedDr. Peter Horváth, PhD.

F1 158

326

 

RNDr. Anna Košinárová, CSc.

F2 102B

687

 

doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD.

F1 157

325

 

PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

F1 155

422

 


Ostatní pracovníci katedry:

Jolana Rovnianková

F1 166

661

65425865


Doktorandi katedry:

Mgr. Peter Augustín

F2 132

176

 

Mgr. Lukáš Bartošovič

F1 250

285

 

Mgr. Mária Figurová

F1 148

 

 

Mgr. Veronika Gáliková

F2 132

176

 

Mgr. Bianka Gergeľová

F1 250

285

 

Mgr. František Herman

F2 132

176

 

Mgr. Martina Hodosyová

F1 250

285

 

Mgr. Martina Horváthová

F1 158

326

 

Mgr. Michal Kovaľ

F2 145

460

 

Mgr. Samuel Kováčik

F2 132

176

 

Mgr. Peter Maták

F2 145

460

 

Mgr. Michal Širaň

F2 132

176

 

Mgr. Matej Škovran

F2 132

176

 

Mgr. Jozef Trenčan

F1 250

285

 

Mgr. Jana Útla

F1 148

 

 

PaedDr. Monika Vanyová

F1 148

 

 

Mgr. Michaela Velanová

F1 148

 

 

Mgr. Petra Vnuková

F1 148

 

 


Externisti:

doc. Ing. Pavel Bóna, CSc.

F2 103a

659

 

prof. Ing. Milan Noga, DrSc.

F2 141

116

65424156

prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc.

F2 103B

689

 


Katedra zabezpečuje magisterský študijný program Teoretická fyzika. Štúdium je zamerané na nasledujúce oblasti: matematická fyzika, elementárne častice, gravitácia a mnohočasticová fyzika. Jeho absolvent ovláda rozsiahly matematický aparát v úzkom prepojení s teoreticko-fyzikálnymi metódami a postupmi využívanými pri riešení problémov systémov zložených z viacerých interagujúcich subčastí. Katedra zabezpečuje doktorandský študijný program Všeobecná fyzika a matematická fyzika, ktorý nadväzuje na magisterské štúdium. Je zapojená do spolupráce pri výchove doktorandov z teoretickej fyziky medzi ústavom pokročilých štúdií SISSA v Terste a univerzitami v Bratislave, Budapešti, Ľubľane, Padove, Prahe, Terste, Viedni a Zahrebe.

Na katedre sa riešia vedecké projekty zamerané na problematiku elementárnych častíc, mnohočasticových systémov, matematickej fyziky a teórie gravitácie. V tejto oblasti má katedra aktívnu medzinárodnú spoluprácu s univerzitami v Regensburgu, Birminghame, Viedni, Grazi, Helsinkách a Ženeve, ústavmi SISSA Terst, DESY Hamburg, CERN Ženeva a SÚJV Dubna. Členovia katedry spolupracujú na experimentoch NA62 (Cern) a Atlas (LHC, Cern).

Katedra garantuje prípravu budúcich učiteľov fyziky a doktorandský študijný program Teória vyučovania fyziky. Pracovníci oddelenia didaktiky fyziky spolupracujú s viacerými základnými a strednými školami na Slovensku. Organizujú semináre pre učiteľov fyziky, ako aj akreditované kontinuálne vzdelávanie. Pracovníci oddelenia sa podieľajú na tvorbe metodických materiálov a učebníc fyziky pre ZŠ a stredné školy.

Vedecko-výskumná činnosť v oblasti vedného odboru Teória vyučovania fyziky sa sústredila do niekoľkých oblastí: aplikácie digitálnych technológií do vyučovania fyziky, kurikulárna transformácia všeobecnovzdelávacej zložky stredoškolského vzdelávania, popularizácia vedy v prírodovednom vzdelávaní, nové postupy pri zavádzaní fyzikálnych pojmov, diagnostikovanie výkonov žiakov.