Vedecko-výskumná činnosť - dokumenty

Hodnotenie verejných vysokých škôl a ich fakúlt - ARRA

Správa 2005

Správa 2006


Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015

Predkladacia správa

Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015

Príloha č. 1 -  Stručná analýza stavu vybraných oblastí vedy a techniky SR a jej porovnanie so zahraničím

Príloha č. 2

Príloha č. 3 - Popis ukazovateľov hodnotenia výskumu a vývoja

Aktualizácia dlhodobého zámeru na rok rok 2009


Štatút VEGA