Vedecko-výskumná činnosť - linky

Veda a výskum na Univerzite Komenského

MŠ SR - odbor vedy a techniky

APVV - Agentúra na podporu výskumu a vývoja

www.spiritportal.sk - portál pre zapájanie sa do medzinárodnej spolupráce vo výskume a inováciách

SAV - Slovenská akadémia vied

SAIA - Slovenská akademická informačná agentúra

ARRA - Akademická rankingová a ratingová agentúra

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html - 7. rámcový program