Bakalárske štúdium - sylaby štátnej záverečnej skúšky

Manažérska matematika

Predmety štátnej skúšky:


Predmet: Matematický základ

Analýza

 1. Pojem funkcie jednej nezávisle  premennej, pojem limity funkcie a pojem spojitosti, vlastnosti spojitých funkcii na intervale.
 2. Pojem derivácie a jej fyzikálny a geometrický význam, derivácie vyšších rádov, pojem diferenciálu a jeho význam.
 3. Základne  vety  diferenciálneho  počtu  (vety o strednej hodnote).
 4. Aplikácie   diferenciálneho  počtu   na  vyšetrovanie  priebehu funkcií (lokálne extrémy).
 5. Taylorova formula.
 6. Pojem primitívnej funkcie a neurčitého integrálu, integračné metódy (metóda substitúcie, per partes).
 7. Riemannova definícia určitého integrálu (horné a dolné integrálne súčty), vzťah medzi určitým integrálom a primitívnou funkciou, základné triedy integrovateľných funkcií, integrál  ako spojitá funkcia hornej hranice.
 8. Aplikácie určitého integrálu (plošný obsah rovinných útvarov).
 9. Pojem funkcie viac nezávisle premenných, limita funkcie a pojem spojitosti.
 10. Pojem parciálnej derivácie a parciálne derivácie vyšších rádov.
 11. Diferencovateľné funkcie a totálny diferenciál.
 12. Lokálne extrémy funkcie dvoch a viac premenných.
 13. Viazané extrémy funkcie viac premenných.
 14. Funkcie dané implicitne.
 15. Riemannova definícia dvojného integrálu a jeho základné vlastnosti. Vzťahy medzi dvojným  a dvojnásobným integrálom pre funkcie dvoch nezávisle premenných.
 16. Nekonečné rady. Pojem číselného radu a kritériá konvergencie.
 17. Pojem funkcionálneho radu, rovnomerná konvergencia funkcionálneho radu. Základné vlastnosti funkcionálnych radov a kritériá konvergencie.
 18. Pojem potenčného radu, rovnomerná a absolútna konvergencia, polomer konvergencie potenčného radu a Taylorov rad.

Algebra

 1. Vektorový priestor nad poľom. Lineárna závislosť, nezávislosť vektorov, bázy.
 2. Lineárne a direktné súčty podpriestorov. Rozmer lineárneho súčtu podpriestorov.
 3. Matice nad poľom. Riadková ekvivalencia matíc. Vektorový priestor prislúchajúci  matici, hodnosť matice.
 4. Lineárne zobrazenia vektorových priestorov. Základná veta o lineárnych  zobrazeniach, matica lineárneho zobrazenia
 5. Súčiny matíc, regulárna matica, inverzná matica.
 6. Homogénne sústavy lineárnych rovníc. Báza priestoru riešení, Gaussova eliminačná  metóda.
 7. Nehomogénne sústavy lineárnych rovníc. Frobeniova veta.
 8. Determinanty. Laplaceov rozvoj determinantu. Cramerovo pravidlo.
 9. Kvadratické formy, hodnosť, signatúra. Sylvestrovo kritérium kladnej definitnosti.
 10. Podobné matice. Vlastné hodnoty, vlastné vektory. Charakteristický a minimálny polynóm.
 11. Grupa, podgrupa. Pravý (ľavý) rozklad grupy podľa podgrupy. Lagrangeova veta.
 12. Invariantná podgrupa. Faktorová grupa. Homomorfizmy grúp. Základná veta o homomorfizme grúp.
 13. Okruhy, oblasti integrity, polia. Charakteristika okruhu, oblasti integrity.
 14. Faktorový okruh. Ideál. Homomorfizmy okruhov. Základná veta o homomorfizme okruhov.Predmet: Aplikovaná matematika

Štatistika

 1. Náhodný výber, výberové charakteristiky a ich rozdelenie za predpokladu normality, dva nezávislé náhodné výbery.
 2. Úloha odhadu parametrov a metódy jej riešenia, vlastnosti odhadov. Momentová metóda a metóda maximálnej vierohodnosti.
 3. Testovanie štatistických hypotéz: formulácia úlohy, chyby 1. a 2. druhu, Neymanova Pearsonova lema, testy o parametroch normálneho rozdelenia.
 4. Overovanie zhody rozdelenia s modelom, testy dobrej zhody, test nezávislosti kvalitatívnych znakov.
 5. Lineárna regresia s jednou a viacerými vysvetľujúcimi premennými, odhad parametrovou metódou najmenších štvorcov, testy hypotéz o parametroch.
 6. Vyrovnávanie časových radov matematickými krivkami.
 7. Vyrovnávanie časových radov metódou kĺzavých priemerov.
 8. Testy náhodnosti pre časové rady.
 9. Autokorelačné vlastnosti stacionárnych stochastických procesov. Lineárny model
 10. Boxova – Jenkinsonova metóda – modely ARIMA.

 

Poistná a finančná matematika

 1. Úrokové miery (časová štruktúra úrokových mier; výnos do splatnosti; forwardové úrokové miery).
 2. Markovitzova teória portfólia (formulácia problému a riešenie; efektívna hranica; veta o dvoch fondoch; veta o jednom fonde).
 3. Základy teórie oceňovania derivátov (binárne stromové modely).
 4. Úrokovací počet (jednoduché, zložené a zmiešané úrokovanie). Základné pojmy úrokovacieho počtu (úročiteľ, odúročiteľ, diskont).
 5. Dôchodkový (rentový) počet (sporiteľ, fondovateľ, zásobiteľ, umorovateľ (konštantné anuity, konštantné úmory), dôchodky – konštantné a premenlivé).
 6. Hlavné kritéria ohodnocovania finančných tokov (čistá súčasná hodnota, vnútorná miera výnosnosti).
 7. Druhy poistenia (na dožitie, na úmrtie, zmiešané, à terme fixe, dôchodky).
 8. Druhy poistného (čisté a hrubé, jednorázové a bežné).
 9. Rezervy (jednotlivých druhov poistného – jednotlivé tvary, Zillmerova rezerva).
 10. Základy poistenia závislého na viacerých životoch.Predmet: Manažment a financie

Manažment

 1. Manažment a manažéri
  Podstata a obsah manažmentu. Manažment ako proces. Manažment ako vedná disciplína. Manažment ako profesia.
 2. Prístupy k manažmentu
  Vývoj poznatkov o manažmente od klasickej teórie po súčasnosť. Obsah a špecifické znaky jednotlivých prístupov (škôl) k manažmentu. 
 3. Súčasné trendy v manažmente
  Najnovšie trendy vo vývoji teórie manažmentu. Pohľady na inovácie, hľadanie dokonalosti, teória chaosu, manažment zmien
 4. Hlavné funkcie manažmentu
  Vymedzenie hlavných funkcií manažmentu. Význam, zameranie a vzájomné prepojenie funkcií manažmentu
 5. Plánovanie v organizáciách
  Druhy plánov, manažment podľa  cieľov, strategické plánovanie, konkurenčné generické stratégie, veľké stratégie.
 6. Organizačné štruktúry
  Základné prístupy k tvorbe organizačných štruktúr, druhy a typy organizačných štruktúr, ich výhody a nevýhody.
 7. Vedenie ľudí (leadership)
  Hlavné teoretické koncepcie vedenia ľudí. Moc a právomoc v organizácii. Teórie vedenia ľudí.
 8. Kontrola v manažmente 
  Kontrola ako funkcia manažmentu a jej úloha v práci manažéra. Druhy kontroly a ich charakteristika
 9. Rozhodovanie v práci manažéra
  Prístupy k rozhodovaniu (behavioral vs. kvantitatívny, individuálny vs. skupinový). Metódy rozhodovania.
 10. Poznatky o manažmente vo vyspelých krajinách (Japonsko, USA)
  Rozbor špecifických znakov japonského prístupu k manažmentu. Teória Z.
 11. Organizačná kultúra, sociálna zodpovednosť a etika v podnikaní
  Podstata a obsah organizačnej kultúry. Charakteristika hodnotenia organizačnej kultúry. Organizačná kultúra na Slovensku. Sociálna zodpovednosť. Etika v podnikaní a manažmente.
 12. Informácie a kontrolné systémy v organizácii. Informácie v organizácii
  Vývoj MIS, dizajn a implementácia. Proces kontroly, typy kontroly, zameranie kontroly.
 13. Podstata a obsah personálneho manažmentu
  Hlavné charakteristiky európskeho, japonského a amerického personálneho manažmentu. Diagnostický model personálneho manažmentu.
 14. Funkcie personálneho manažmentu
  Rozbor základných funkcii personálneho manažmentu (Human Resource Management) v organizáciách.
 15. Faktory externého prostredia manažmentu ľudských zdrojov
  Klasifikácia faktor a ich vplyv na manažment ľudských zdrojov v organizácia na Slovensku
 16. Faktory interného prostredia manažmentu ľudských zdrojov
  Klasifikácia faktor a ich vplyv na manažment ľudských zdrojov v organizácia na Slovensku
 17. Plánovanie počtu a štruktúry pracovníkov
  Vplyv vonkajších a vnútorných faktorov na proces plánovania pracovníkov v organizácií. Analýza potrieb pracovníkov v organizácii. Riešenie problémov spojených s uvoľňovaním pracovníkov
 18. Zdroje a metódy získavania (náboru) pracovníkov v organizácii:
  Postavenie a úlohy náboru pracovníkov v procese tvorby pracovnej sily v organizácii.
 19. Výber pracovníkov
  Charakteristika jednotlivých metódy výberu a ich výhody a nevýhody.
 20. Odmeňovanie pracovníkov v organizáciách
  Prístupy k odmeňovaniu a systémy odmeňovania v organizácii (compensation). Hodnotenie práce a výkonov a ich funkcia pri tvorbe systému odmeňovania. Formy stimulácie pracovníkov.
 21. Riadenie pracovného výkonu (performance management)
  Charakteristika, ciele, črty riadenia pracovného výkonu a ich vzťah k vytvoreným funkciám manažmentu ľudských zdrojov.
 22. Motivácia
  Základné prístupy k motivácii v pracovnom procese a ich praktická aplikácia v práci manažéra. Uplatňovanie motivačných teórií pri tvorbe systémov odmeňovania.
 23. Výchova a vzdelávanie (training) pracovníkov
  Orientácia pracovníkov. Význam vzdelávania pracovníkov pre organizáciu. Riadenie rozvoja (management development) – podstata, obsah, prístupy a metódy.
 24. Rozvoj kariéry
  Štádia kariéry, kariérne rohy, rozdiel medzi tréningom a kariérou.
 25. Správanie sa v organizácii (Organizational Behavior)
  Individuálne a skupinové správanie.
 26. Učiace sa organizácie
  Podstata,charakteristika učiacich sa organizácií a ich význam pre manažment ľudských zdrojov.
 27. Postavenie a úlohy operačného manažmentu v manažmente organizácie
  Charakteristika operačného manažmentu. Operačný manažment ako manažment transformačných činností. Charakteristika efektívneho produkčného systému. Elementy systému - procesy a  operácie. JIT a štíhla produkcia. Neefektívnosti v produkčnom systéme.
 28. Mapovanie hodnotového toku
  Spôsoby znázorňovania materiálových a informačných tokov z hľadiska potrieb JIT a štíhleho produkčného systému. Súčasný a budúci optimalizovaný stav.
 29. Tvorba kontinuálneho toku
  Materiálový a informačný tok. Výrobný takt, výrobný cyklus a výrobný cyklus zariadenia, rozdelenie práce medzi operátormi. Vyrovnávanie objemu produkcie a výrobkového mixu.
 30. Systém materiálového zásobovania
  Materiálová databáza. Riadenie skladu pre nakupovaný materiál. Tvorba dopravných trás. Informačný systém pre zásobovanie pracovísk materiálom.
 31. Tvorba vyrovnaného systému produkcie
  Synchronizácia objemu produkcie a sortimentu produkcie. Synchronizačný panel.
 32. Tvorba ťahového systému produkcie
  Riadenie skladu pre finálne produkty. Kanban systém. Druhy kanban kariet. Riadenie dávkového spôsobu produkcie.
 33. Manažment kvality
  Charakteristika kvality. Druhy kontrol kvality.
 34. Postavenie a význam marketingu v ekonomike
  Proces marketingového manažmentu vo firme. Úloha marketingu v plánovaní firmy - potreby a druhy plánov. Spôsoby usporiadania marketingového oddelenia.
 35. Marketingový informačný systém a marketingový výskum
  Význam informácií pre firmu. Charakteristika marketingového informačného systému.
  Proces marketingového výskumu.
 36. Marketingové prostredie
  Analýza makro a mikro prostredia firmy a faktorov, ktoré ho ovplyvňujú.
 37. Trh, segmentácia trhu a analýza procesov segmentácie trhu
  Trh, spotrebiteľ a nákupné správanie sa spotrebiteľa, trhy organizácií.
 38. Marketing – mix
  Charakteristika marketing–mixu a jeho súčastí. Spoločenský a podnikový pohľad na marketing – mix.
 39. Produkt a stratégia životného cyklu
  Klasifikácie produktu. Značka produktu. Rozhodovanie o produktovom rade a mixe. Vývoj produktu a životný cyklus produktu. Marketingovéj stratégie v priebehu životného cyklu produktu.
 40. Cena
  Cenové úvahy a prístupy, faktory ovplyvňujúce rozhodovanie o tvorbe cien. Základné stratégie tvorby cien nových produktov, úpravy a zmeny cien.
 41. Distribučné kanály a fyzická distribúcia
  Funkcie distribučných kanálov. Organizácia práce v rámci distribučného kanála. Distribučné kanály maloobchodu a veľkoobchodu.. Základné typy a rozhodnutia malo- a veľkoobchodníkov.
 42. Promotion, komunikácia a stratégia
  Komunikačný proces a jeho prvky. Základné nástroje komunikačného mixu. Faktory ovplyvňujúce tvorbu komunikačného mixu.
 43. Základné formy podpory predaja, reklamy a public relations.
  Základné rozhodnutia pri reklame, organizácia aktivít podpory predaja, spôsoby využívania public relations pri tvorbe efektívnej komunikácie. Osobný predaj a manažment predaja.
 44. Medzinárodný marketing
  Postavenie a úloha medzinárodného marketingu. Prístupy k vstupu na zahraničné trhy. Formy  medzinárodného marketingu. Špecifické znaky marketing-mixu v medzinárodnom marketingu.
 45. Marketing služieb a neziskových organizácií
  Špecifické vlastnosti služieb a ich vplyv na tvorbu marketing-mixu. Charakteristika marketingu organizácií, osôb, lokalít a myšlienok.

Ekonómia a financie

 1. Základné pojmy: čo je ekonómia, ekonomický a účtovný zisk.
 2. Trhové sily – dopyt a ponuka. Trhová rovnováha. Vplyv administratívnych zásahov na trhovú rovnováhu.
 3. Pružnosť dopytu. Vlastná cenová pružnosť.
 4. Produkčný proces a náklady. Krátky a dlhý časový horizont. Produkčné faktory. Minimalizácia nákladov.
 5. Štruktúra trhu. Dokonalá konkurencia, monopol, monopolistická konkurencia, oligopol.
 6. Maximalizácia zisku a tvorba cien na trhoch rôznych typov.
 7. Cenové stratégie monopolu.     
 8. Základná makroekonomická premenné: hrubý domáci produkt.
 9. Trh tovarov. Agregovaný dopyt a jeho zloženie. Rovnovážny výstup ekonomiky. Dynamika trhu  tovarov.
 10. Finančné trhy. Peniaze a dlhopisy. Dopyt po peniazoch, ponuka peňazí a rovnovážna úroková miera. Úloha centrálnej banky a komerčných bánk.
 11. IS-LM model, rovnováha na trhu tovarov a finančných trhoch. Fiškálna a monetárna politika.
 12. Očakávania a ich vplyv na spotrebu a investície. Očakávania a makroekonomická politika.
 13. Trh tovarov v otvorenej ekonomike. Rovnovážny výstup a obchodná bilancia.
 14. IS-LM model v prípade otvorenej ekonomiky. Výmenné kurzy. Účinnosť makroekonomickej politiky
 15. Trh práce. Určovanie miezd a cien. Prirodzená miera nezamestnanosti.
 16. Agregovaný dopyt a agregovaná ponuka. Neefektívnosť monetárnej politiky v dlhodobej perspektíve. Účinnosť fiskálnej politiky. Zmeny prirodzenej miery nezamestnanosti.
 17. Phillipsova krivka. Inflácia, očakávaná inflácia a nezamestnanosť.
 18. Hospodársky rast. Šetrenie, akumulácia kapitálu a výstup ekonomiky. 

  Literatúra:
  1. Michael R.Baye: Managerial Economics and Business Strategy
  2. Olivier Blanchard: Macroeconomics
   
 19. Obsah, úlohy a faktory finančného manažmentu podniku. Finančný manažment ako podsystém  manažmentu podniku a jeho ciele.
 20. Finančné kategórie a ich využívanie vo finančnom manažmente podniku /úrok, časová hodnota peňazí, likvidita, casch  flow, rentabilita/.
 21. Finančný trh a jeho podsystémy. Inštitúcie a nástroje peňažného a kapitálového trhu.
 22. Dlhopisy ich charakteristika a spôsob emisie. Oceňovanie a výnosovosť dlhopisov.
 23. Oceňovanie akcií. Vzťah medzi cenou akcií, jej požadovanou výnosovosťou a očakávanou mierou rastu dividend...
 24. Lízing, ako forma financovania investičného majetku podniku, jeho výhody a nevýhody.

  Literatúra:
  1. Vlachynský K. a kol.: Finančný manažment, Bratislava, Elita, 1996
  2. Brealey R. A., Myers S. C.: Teórie a praxe firemních financií, Victoria Publishing, Praha 1993