Služby informačných technológií

HELPDESK

Na adresu helpdesk(at)fmph.uniba.sk môžete adresovať svoje otázky týkajúce sa fungovania informačných technológií na FMFI. K dispozícii sme aj osobne na  M-169, resp. telefonicky na kl. 842 (602 95 842) v pracovných dňoch od 9:30 do 11:00 hod.

Zamestnancov fakulty prosíme, aby so svojím problémom oslovili najskôr IT tajomníka svojej katedry.

Pripojenie na fakultnú sieť

Bezdrôtové pripojenie - WiFi

Prístup cez modem - Dial-UP - * Pozor zmena*

Všeobecné pravidlá správania sa používateľa počítačovej siete

Elektronická pošta pre zamestnancov a doktorandov

Fakultný poštový server

Webmail na fakultný poštový server

Pokyny pre písanie a rozosielanie e-mailov v elektronickej pošte na FMFI UK 

Služby pre študentov

(Informácie o službách pre študentov momentálne nie sú z technických príčin dostupné. Problém by mal byť odstránený v najbližšom čase.)

Študentský klaster DaVinci a celofakultné počítačové učebne

Počítačová učebňa T3

Softvér dostupný na fakulte

Microsoft

MathWorks

Celouniverzitné služby

Centrum informačných technológií UK