Informácie pre novoprijatých študentov

Dôležité termíny:

 • do 15. 7. 2014 - elektronické prihlásenie na ubytovanie
 • do 22. 7. 2014 - vytlačenie a zaslanie návratky, fotky a potvrdenia o platbe na preukaz študenta
 • do 2. 9. 2014 - elektronický predzápis
 • 2. – 3. 9. 2014 - zápis prvákov
 • Prípravné sústredenie
  • 4.9. - 19.9.2014 - fyzika, biomedicínska fyzika, obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika, učiteľstvo upMAFY, upFYIN 
  • 16.9. - 19.9.2014 - aplikovaná informatika, informatika, matematika, ekonomická a finančná matematika, manažérska matematika, poistná matematika,  učiteľstvo upMATV, upMADG, upMAIN, upINBI, upGEIT, upCHIT
 • 22.9.2014 - začiatok výučby

 

Ubytovanie

Študenti, ktorí spĺňajú požiadavku vzdialenosti trvalého bydliska od sídla školy, dostali písomnú informáciu o možnosti ubytovania v študentskom domove. Termín prihlasovania elektronickou formou je do 15. 7. 2014.

Preukaz študenta, elektronická návratka

Podľa ustanovenia paragrafu 67 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách jediným právoplatným dokladom o právnom postavení študenta je preukaz študenta, ktorého držiteľom sa stane študent v rámci zápisu na štúdium. Do 22. 7. 2014 je potrebné:

 • potvrdiť elektronickú návratku na adrese http://ais2.uniba.sk/ (návod - Elektronická návratka)
 • odovzdať cez systém Vašu fotografiu
 • zaslať na študijné oddelenie fakulty vytlačenú a podpísanú návratku spolu s dokladom o uhradení poplatku 16,50 € (preukaz študenta).

  Elektronickú návratku je potrebné potvrdiť aj v prípade, že študent je vlastníkom platného preukazu študenta vydaného ľubovoľnou fakultou Univerzity Komenského. V tomto prípade sa neplatí poplatok za vydanie preukazu, len 5 € za validačnú známku, ktorú si študent prevezme na zápise. Upozorňujeme, že v rámci UK môže byť študentovi preukaz študenta vydaný iba jednou fakultou.

Termín 22. 7. 2014 je potrebné dodržať, nakoľko bez preukazu študenta nie je možné si uplatniť zľavy na MHD ani železnicu, nie je možné využívať počítačové učebne a knižnicu na fakulte,...  

Elektronický predzápis

Informačný systém (AIS) UK umožňuje študentom, aby si sami urobili elektronický predzápis do nasledujúceho akademického roku. Túto možnosť majú aj novoprijatí študenti na adrese AIS-u: http://ais2.uniba.sk. Na prihlásenie je potrebné prihlasovacie meno a heslo, ktoré bolo študentom zaslané spolu s rozhodnutím o prijatí. Predtým prihlásením je nutné si preštudovať príručku: AIS2 – Príručky – Pre študentov – Zápis (v novom okne).

V systéme AIS si študenti môžu prezerať odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov: Študijné programy – Výstupné zostavy zo študijných programov – Študijné plány, informačné listy,... (VSST178).

Študijné programy

Aktuálne oznamy týkajúce sa AIS

Viac o predzápise a harmonograme

Zápis prvákov

Termín zápisu a možnosti ubytovania sú stanovené harmonogramom. V deň zápisu 2.– 3. 9. 2014 absolvujú študenti povinne vstupný test z anglického jazyka, na základe ktorého ich učitelia angličtiny zaradia do skupiny pokro­či­lých, mierne pokročilých alebo začiatočníkov. Na test a zápis je potrebné sa dostaviť v stanovenom čase. 

Prípravné sústredenie

Pozývame všetkých novoprijatých študentov na prípravné sústredenie, ktoré sa bude konať 4. – 19. 9. 2014 v priestoroch fakulty. Cieľom sústrede­nia je uľahčiť študentom prechod zo strednej na vysokú školu a účasť na ňom je odporúčaná všet­kým študentom prvého roku štúdia.

V prípade nemožnosti zúčastniť sa sústredenia, prosíme Vás o bezodkladné oznámenie na e-mailovej adrese sustredenie(at)fmph.uniba.sk.

Program sústredenia tvorí séria odborných prednášok a cvičení, ktoré študentov uvedú do spôsobu vysokoškolského uvažovania a vzdelávania, a organizované voľnočasové akti­vi­ty za­merané na spoznávanie spolužiakov, učiteľov, fakulty a jej okolia.

 • 4. 9. 2014 (štvrtok) o 8.30 hod. začiatok sústredenia
  (fyzika, biomedicínska fyzika, obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika, učiteľstvo upMAFY, upFYIN) - 
 • 16. 9. 2014 (utorok) o 8.30 hod. začiatok sústredenia
  (aplikovaná informatika, informatika, matematika, ekonomická a finančná matematika, manažérska matematika, poistná matematika,  učiteľstvo upMATV, upMADG, upMAIN, upINBI)
 • 19. 9. 2014 (piatok) v popoludňajších hodinách koniec sústredenia
 • 20. - 21. 9. 2014 (sobota, nedeľa) ďalšie dobrovoľné športové aktivity

Výučba sa začína v pondelok 22. 9. 2014 podľa rozvrhu hodín, kde nájdete aj rozdelenie študentov do jednotlivých krúžkov (aktuálny rozvrh hodín ako aj rozdelenie bude zverejnené pred začiatkom semestra). 

Slávnostná imatrikulácia novoprijatých študentov

Uskutoční sa v mesiaci septembri 2014 . Z rúk dekana Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK prevezmú študenti v aule Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí imatrikulačné listy. Slávnostná imatrikulácia bude v prostredí, kde sa konajú promócie absolventov. Má charakter spoločenského aktu, vyžaduje si preto primerané spoločenské oblečenie.