ÚVOD

Milí mladí priatelia,
vážené kolegyne a kolegovia,

začíname spoločne nový akademický rok 2014/2015. Za viac ako 30 rokov jej existencie absolvovalo našu fakultu šesťtisíc sedemsto poslucháčov, z ktorých mnohí sú dnes medzinárodne uznávaní výskumníci, univerzitní profesori, výborní učitelia, žiadaní odborníci v takmer všetkých oblastiach ekonomiky.

Na prahu ďalšej etapy štúdia chcem srdečne pozdraviť všetkých študentov našej fakulty. Zvlášť chcem medzi nami privítať novoprijatých študentov - nových príslušníkov Akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave, jej Fakulty matematiky, fyziky a informatiky a popriať im, aby od prvého dňa štúdia rozumeli prednáškam a stačili sa pripravovať na cvičenia tak, aby im zvýšilo dostatok času aj na pestovanie športu či kultúry. Prajem našim novým študentom, aby sa im od prvých dní štúdia podarilo prispôsobiť novému štýlu práce, aby si od začiatku uvedomovali, že rozhodujúci diel zodpovednosti za študijné úspechy leží na každom z nich, na jeho systematickej a usilovnej práci.

Študenti bakalárskych, magisterských a doktorandských programov sa riadia Študijným poriadkom pre študentov študijných programov akreditovaných podľa zákona č.131/2002 Z.z.; tento Študijný poriadok je aj súčasťou ročenky. Pre všetkých študentov bez rozdielu platia ustanovenia vysokoškolského zákona, Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave ako aj Štatútu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Najmä študentom v prvom roku štúdia vrelo doporučujem, aby si tieto predpisy pozorne prečítali (najmä študijný poriadok); ich znalosť Vám uľahčí postup pri štúdiu a pomôže vyhnúť sa neštandardným situáciám. Ak napriek tomu takéto situácie alebo nejasnosti vzniknú, tútori a pracovníčky študijného oddelenia Vám ich pomôžu riešiť.

V ročenke sú uvedené úplné študijné programy kreditového štúdia. Majú charakter odporúčaných programov. Pre každý predmet je odporúčaný rok štúdia, v ktorom by si ho mal študent zapísať, pokiaľ sa týmto odporúčaním chce riadiť. Toto odporúčanie vychádza z náväznosti predmetov a požiadavky absolvovať bakalárske štúdium za 3 roky a magisterské štúdium za dva roky (dobiehajúce magisterské štúdium za 5 rokov) s rovnomernou záťažou, zodpovedajúcou 60-tim kreditom za jeden akademický rok.

Legislatívne normy, ktoré vytvárajú rámec Vášho štúdia na vysokej škole, sú spolu s ďalšími informáciami o univerzite a fakulte dostupné na stránke univerzity a stránke fakulty. Ako študenti Univerzity Komenského máte právo zapísať si prednášky aj na iných fakultách. Vnútorné otvorenie Univerzity by malo napomôcť k všestrannejšiemu rozvoju mladej osobnosti.

Prajem Vám všetkým v akademickom roku 2014/2015 veľa úspechov. Cíťte sa byť doma v priateľskom a tvorivom prostredí Akademickej obce Univerzity Komenského a jej Fakulty matematiky, fyziky a informatiky.

 

Dekan FMFI UK