Študentská vedecká konferencia

... aj na facebook-u

Študentská vedecká konferencia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK je príležitosťou pre študentov bakalárskeho, magisterského aj doktorandského štúdia prezentovať vlastné vedecké a odborné práce zo všetkých odborov matematiky, fyziky, informatiky, didaktiky týchto disciplín a ich filozofických aspektov. Najlepšie práce budú navyše odmenené Cenou dekana FMFI UK, navrhnuté na Cenu literárneho fondu, prípadne odmenené jednorázovým štipendiom. Najúspešnejší študenti získajú možnosť zúčastniť sa príslušnej česko-slovenskej súťaže ŠVK/ŠVOČ.

Dôležité termíny

 • Technické pokyny a otvorenie registrácie: 9. marca 2015
 • Predregistrácia príspevkov: 31. marca 2015
 • Odovzdanie príspevkov a registrácia:  7. apríla 2015, 23:59
 • Vystavenie posterov: 17. apríla 2015
 • Konanie konferencie: 22. apríla 2015
 • Prihlášky na česko-slovenské kolá (nominované práce):

Ocenenia ŠVK 2015

 • Víťaz a laureát ŠVK (FMFI UK)
 • Cena literárneho fondu (Literárny fond)
 • Cena za vynikajúcu prácu v oblasti informatiky (SOFTEC s.r.o.)
 • Cena za vynikajúcu prácu v oblasti informatiky (Slovenská informatická spoločnosť)
 • Cena SNUS v sekcii Aplikovaná jadrová fyzika (SNUS)
 • Cena prof. Tillmana Märka za prácu v oblasti fyzika plazmy (prof. Tillman Märk, 3 ceny)
 • ... ďalšie ocenenie budú pribúdať podľa vyjadrenia sponzorov

Forma príspevkov

Autori majú na výber z dvoch možných foriem: krátky alebo dlhý príspevok. Krátky príspevok (rozšírený abstrakt v dĺžke max. 1 strany) obsahuje názov, mená autorov, meno školiteľa, krátku prezentáciu hlavných výsledkov a vybranú literatúru. Formu krátkeho príspevku odporúčame v prípade, že ide o už publikovanú prácu, prípadne prácu, ktorú autori plánujú zaslať na konferenciu alebo do odborného časopisu. Dlhý príspevok (max. 12 strán) obsahuje názov, mená autorov, abstrakt, meno školiteľa, stručný úvod do problematiky, prezentáciu výsledkov a techník, diskusiu a zoznam literatúry.

Autori musia odovzdať svoj príspevok elektronicky v predpísanom formáte do zverejneného termínu za pomoci systému EasyChair. Zvlášť sa odovzdáva krátky abstrakt v textovom formáte v rozsahu do 300 slov. Texty príspevkov môžu byť v slovenskom alebo v anglickom jazyku. V prípade potreby je možné priložiť ďalší materiál, ktorý komisia môže vziať do úvahy (rozšírenú verziu práce, publikovaný článok, doplňujúce obrázky a pod.). Všetci autori musia byť študenti. Zaslaním príspevku autori súhlasia s prípadným zverejnením príspevku v zborníku ŠVK, prílohy slúžia len pre internú potrebu komisie. V prípade záujmu o postup do vyššej súťaže musia odovzdané prílohy obsahovať prácu v tvare akceptovateľnom pre príslušnú súťaž.

Hlavný autor príspevku prezentuje prácu na verejnom seminári. Dĺžka prezentácie je približne 15 minút. Navyše, autori dostanú možnosť prezentovať svoj príspevok aj za pomoci posteru. Hodnotenie komisie bude založené na odovzdanom písomnom materiáli, na prezentácii a na posteri.

Technické pokyny (pribudnú neskôr)

Linky

Kontakt

Sponzori ŠVK